Pracownikowi, który podejmie naukę w systemie dziennym, będzie przysługiwał urlop szkoleniowy lub zwolnienie z części dnia pracy na czas trwania obowiązkowych zajęć.
Pracodawca, który chce skierować pracowników na szkolenie lub naukę w szkole, będzie zawierał z nimi umowy, które określą wzajemne prawa i obowiązki stron. Tak wynika z senackiego projektu nowelizacji kodeksu pracy dotyczącego podwyższania kwalifikacji zawodowych pracowników. Wczoraj w Senacie odbyło się jego pierwsze czytanie. Projekt trafi teraz do Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, który zbada, czy projektowane zmiany są zgodne z prawem UE.
Zasady podwyższania kwalifikacji zawodowych pracowników muszą się zmienić, bo obecnie obowiązujące przepisy zostały uznane za niekonstytucyjne (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 31 marca 2009 r., sygn. K 28/08). Artykuł 103 kodeksu pracy i rozporządzenie ministra edukacji narodowej oraz ministra pracy i polityki socjalnej z 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz.U. nr 103, poz. 472 z późn. zm.) stracą moc obowiązującą 10 kwietnia 2010 r.
Projekt nowelizacji kodeksu pracy w tej sprawie przedstawiło już Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Zakłada on m.in., że pracownik będzie musiał zgodzić się na udział w szkoleniu opłaconym przez pracodawcę. Otrzyma jednak w zamian dzień wolny, jeśli odbędzie się ono poza czasem pracy.
Jeżeli oba projekty wpłyną do Sejmu, posłowie będą pracować nad nimi łącznie.