Dokument pt. "Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii Rzymsko-Katolickiej w szkołach publicznych" został podpisany przez przewodniczącego komisji arcybiskupa Kazimierza Nycza. Opracowanie takich zasad, ujednolicających ocenianie wiedzy z religii we wszystkich szkołach, arcybiskup zapowiedział już w czerwcu, na spotkaniu dyrektorów Wydziałów Katechetycznych polskich diecezji.

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia z religii polegać ma, zgodnie z tymi zasadami, "na rozpoznaniu przez nauczyciela religii poziomu wiedzy religijnej ucznia i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości wynikających z "Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce" oraz realizowanego przez nauczyciela programu nauczania."

Ocenianiu "nie podlegają praktyki religijne, tylko wiedza religijna"

W dokumencie stwierdza się wyraźnie, że ocenianiu "nie podlegają praktyki religijne, tylko wiedza religijna". Podkreśla się, że ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów z religii odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

Nauczyciele religii na początku każdego roku szkolnego będą informować uczniów oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów o: wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen śródrocznych i rocznych z religii.

Rezygnację z uczestniczenia w nauce religii - podkreśla się w dokumencie - składają rodzice (prawni opiekunowie) lub - w przypadku ucznia pełnoletniego - on sam, u dyrektora szkoły. Rezygnacja z uczestniczenia w zajęciach z religii może nastąpić w każdym czasie.

Ocena roczna z religii nie ma wpływu na promocję do następnej klasy ani na ukończenie szkoły

W dokumencie zwraca się też uwagę, że ocena roczna z religii nie ma wpływu na promocję do następnej klasy ani na ukończenie szkoły.

Oceny roczne z religii ustala się w stopniach według następującej skali: stopień celujący - 6; stopień bardzo dobry - 5; stopień dobry - 4; stopień dostateczny - 3; stopień dopuszczający - 2 i stopień niedostateczny - 1.

Oceną końcową z religii, wpisywaną na świadectwie ukończenia szkoły, jest ocena roczna uzyskana przez ucznia w klasie najwyższej w danym typie szkoły.