47 zł dodatku specjalnego otrzymają średnio urzędnicy zatrudnieni w policji, administracji skarbowej i inspekcjach wojewódzkich. W pozostałych urzędach wyniesie on 34 zł.
Rząd podzielił wczoraj 72,5 mln zł między 2290 urzędy administracji rządowej. Pieniądze te są przeznaczone na dodatki specjalne dla pracowników i urzędników służby cywilnej.
Dokonując podziału, Rada Ministrów brała pod uwagę propozycje podziału przekazane przez ministrów odpowiedzialnych za pracę poszczególnych urzędów. Około 80 tys. pracowników odpowiedzialnych za finanse i bezpieczeństwo państwa zatrudnionych m.in. w policji, administracji skarbowej oraz inspekcjach wojewódzkich otrzyma średnio 47,19 zł miesięcznie brutto. Natomiast 40 tys. pracowników pozostałych urzędów otrzyma 34,31 zł miesięcznie brutto.