Wielu pracowników po utracie pracy udaje się do urzędu pracy i rejestruje jako osoba bezrobotna. Mogą wtedy korzystać ze świadczeń z Funduszu Pracy, na przykład z zasiłku dla bezrobotnych. Zdarza się, że w czasie pobierania świadczenia z ich inicjatywy toczy się spór sądowy o przywrócenie do pracy. Niektóre urzędy pracy domagają się od bezrobotnych zwrotu świadczenia, jeśli wygrają proces, a sąd zdecyduje o ich powrocie do pracy.

– Postępowanie urzędów jest niezgodne z przepisami – mówi Bartłomiej Raczkowski z firmy Bartłomiej Raczkowski Kancelaria Prawa Pracy.

Przywrócenie do pracy (restytucja stosunku pracy) na podstawie orzeczenia sądu nie następuje z chwilą jego uprawomocnienia się, lecz dopiero po spełnieniu dodatkowej przesłanki. Jest nią, zgodnie z art. 48 par. 1 kodeksu pracy, zgłoszenie przez pracownika gotowości niezwłocznego podjęcia pracy w ciągu siedmiu dni od przywrócenia do pracy lub nawet po tym terminie, jeśli jego przekroczenie nastąpiło z przyczyn niezależnych od pracownika. Termin ten biegnie od dnia, w którym uprawomocniło się orzeczenie przywracające pracownika do pracy.

– Jeśli zgłosi się on do pracy w tym terminie, stosunek pracy powstaje na nowo – mówi Grażyna Gwiazda, dyrektor Urzędu Pracy w Lublinie.

Orzeczenie przywracające pracownika do pracy nie unieważnia bezprawnego oświadczenia pracodawcy z mocą wsteczną od momentu, w którym oświadczenie to zostało przez niego złożone. Takie orzeczenie przywraca stosunek pracy od dnia, w którym został spełniony ustawowy warunek zgłoszenia przez pracownika gotowości do pracy w związku z prawomocnym orzeczeniem.

– Od dnia rozwiązania umowy o pracę do ponownego jej nawiązania nie był on zatrudniony, a zatem mógł zarejestrować się jako bezrobotny i pobierać w tym czasie zasiłek – mówi Bartłomiej Raczkowski.

Osoba, która podjęła zatrudnienie w wyniku przywrócenia do pracy, musi o tym poinformować swój urząd pracy, w którym jest zarejestrowana jako bezrobotna. Wtedy dyrektor urzędu podejmie decyzję o jej wyrejestrowaniu. Zobowiązuje go do tego przepis zawarty w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.