Ubezpieczony korzystający ze zwolnienia lekarskiego od pracy z powodu choroby oraz konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny może być skontrolowany, czy prawidłowo wykorzystuje to zwolnienie. Chodzi o ustalenie, czy w czasie zwolnienia lekarskiego od pracy:

● nie wykonuje pracy zarobkowej lub

● nie wykorzystuje zwolnienia od pracy niezgodnie z jego celem.

Wykonywanie pracy zarobkowej albo wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego niezgodnie z jego celem powoduje utratę prawa do zasiłku chorobowego. Przy czym wystarczy, że zostanie stwierdzona jedna z tych okoliczności, aby pracownik nie otrzymał zasiłku lub świadczenia rehabilitacyjnego.

Kontrola sprawowania opieki nad rodziną

W przypadku kontroli osób korzystających ze zwolnienia lekarskiego z tytułu sprawowania opieki dodatkowo sprawdza się, czy poza ubezpieczonym nie ma innych członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, mogących zapewnić opiekę dziecku lub choremu członkowi rodziny.

Pamiętać należy jednak, że jeśli opieka sprawowana jest nad chorym dzieckiem w wieku do lat dwóch, zasiłek opiekuńczy przysługuje, mimo że są inni członkowie rodziny mogący zapewnić opiekę dziecku. Nie powinno się zatem przeprowadzać kontroli wykorzystywania zwolnienia od pracy z tytułu opieki nad chorym dzieckiem, które nie ukończyło dwóch lat, w celu sprawdzenia, czy są inne osoby, które mogłyby tę opiekę sprawować. Nie ma natomiast żadnych przeszkód, aby przeprowadzić kontrolę wykorzystywania zwolnienia lekarskiego od pracy z powodu opieki nad dzieckiem w pozostałym zakresie.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak firmy kontrolują pracowników na zwolnieniach lekarskich.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

- czy każdego pracownika można sprawdzić
- Czy nieobecność wymaga uzasadnienia
- Czy wykonywanie pracy pozbawia zasiłku
- Czy konieczny jest protokół nieprawidłowości

Nowy dodatek Dziennika Gazety Prawnej - Ekspert GP