Obowiązek zgłoszenia studenta do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię powstaje dopiero wtedy, gdy nie ma on innego tytułu do tego ubezpieczenia i nie może być zgłoszony do niego jako członek rodziny.
Osoba, która studiuje w Polsce, podlega z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu, jeżeli:
● ma obywatelstwo kraju Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
● nie posiada takiego obywatelstwa, ale przebywa na terytorium RP na podstawie wizy pobytowej w celu wykonywania pracy, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony (poza określonymi w ustawie o cudzoziemcach wyjątkami), zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zgody na pobyt tolerowany lub posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej na jej terytorium.
Podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu nie zależy od tego, czy student kształci się na uczelni prywatnej, czy też państwowej oraz czy studia odbywają się w systemie dziennym, zaocznym czy wieczorowym. Jest on ubezpieczony (z tytułu bycia studentem), jeśli nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu oraz gdy nie może być do tego ubezpieczenia zgłoszony jako członek rodziny.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennik Gazeta Prawna: Kto może zgłosić studenta do ubezpieczenia zdrowotnego.