Kara umowna za podjęcie działalności konkurencyjnej nie może być rażąco wygórowana

Naruszeniem zakazu konkurencji obowiązującego po ustaniu stosunku pracy jest podjęcie pracy u przedsiębiorcy będącego konkurentem dotychczasowego pracodawcy, bez względu na to, na jakim stanowisku lub w jakim charakterze, chyba że strony postanowiły inaczej.

Można podjąć działalność konkurencyjną, gdy pracodawca nie płaci odszkodowania w terminie

Opóźnienie wypłaty odszkodowania należnego pracownikowi od pracodawcy, tytułem zawartej umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, stanowi niewywiązanie się z obowiązku wypłaty odszkodowania w rozumieniu art. 101 par. 2 k.p.

Nie można zakazać dodatkowego zatrudnienia w firmie, która nie jest konkurencyjna

Postanowienie umowy o pracę przewidujące zakaz podejmowania dodatkowego zatrudnienia w zakresie niestanowiącym działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy jest nieważne na podstawie art. 58 par. 1 k.c., gdyż stanowi obejście ustawy (zakazu wynikającego z art. 101 par. 1 k.p.).Dopuszczalne jest umowne ustanowienie zakazu podejmowania dodatkowego zatrudnienia, ale tylko w zakresie działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy.Wistocie mamy wówczas do czynienia z umową o zakazie konkurencji zawartą na podstawie art. 101 par. 1 k.p.

Uczestniczenie w innej spółce może być uznane za działanie nielojalne wobec pracodawcy

Pracownik – członek zarządu spółki handlowej narusza pracowniczy obowiązek dbałości o dobro zakładu pracy (art. 100 par. 2 pkt 4 k.p.), w przypadku gdy bez jej zgody uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako członek zarządu spółki kapitałowej (art. 211 par. 1 k.s.h.).

Warunkiem odpowiedzialności odszkodowawczej jest zawinione wyrządzenie szkody

Warunkiem odpowiedzialności odszkodowawczej pracownika z tytułu naruszenia zakazu konkurencji w czasie trwania stosunku pracy (art. 101 par. 2 k.p.) jest zawinione wyrządzenie pracodawcy szkody stanowiącej normalne następstwo naruszenia zakazu konkurencji (art. 114 i 115 k.p.).

Każde bezprawne zachowanie pracownika stanowi zagrożenie dla interesów pracodawcy

Świadome organizowanie przez pracownika równoczesnego przejścia kilku pracowników do pracodawcy prowadzącego działalność konkurencyjną może być zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i stanowić uzasadnioną przyczynę rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 52 par. 1 pkt 1 k.p.

Pracodawca może żądać podpisania umowy o zakazie konkurencji w sytuacji zagrożenia swoich interesów

Odmowa podpisania przez lekarza zatrudnionego w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy (art. 101 k.p.) może stanowić uzasadnioną przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę (art. 45 par. 1 k.p.).

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennik Gazeta Prawna: Konsekwencje podjęcia przez pracownika działalności konkurencyjnej w orzecznictwie SN.