Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracowników w danym dniu. Tak wynika z wyjaśnień Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Zgodnie z kodeksem pracy, jeden dzień urlopu odpowiada ośmiu godzinom pracy. Rozwiązanie to stosuje się odpowiednio do pracownika, dla którego dobowa norma czasu pracy, wynikająca z odrębnych przepisów, jest niższa niż osiem godzin. Dotyczy to zatem niższych norm dobowych określonych w art. 15 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 123, poz. 776 z późn. zm.). Przewiduje on dla pracowników zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności dobową normę czasu pracy wynoszącą siedem godzin.

Zdaniem resortu pracy odpowiednie stosowanie wymienionych przepisów oznacza, że przy udzielaniu urlopu pracownikom niepełnosprawnym zaliczonym do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności jeden dzień urlopu odpowiada siedmiu godzinom pracy. Zatem 20 dni urlopu odpowiada 140 godzinom pracy, a 26 dniom urlopu odpowiadają 182 godziny pracy.

MPiPS przypomina jednak, że zgodnie z art. 16 ustawy o rehabilitacji, skrócony czas pracy nie dotyczy osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz gdy na wniosek osoby zatrudnionej lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę. Dla tych pracowników dobowa norma czasu pracy wynosi osiem godzin.

Łukasz Guza

lukasz.guza@infor.pl