Płatnicy składek nie muszą co miesiąc wydawać w formie papierowej druków ZUS RMUA. Zgodnie z ustawą z 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 220, poz. 1418), przedsiębiorcy mogą przesyłać swoim pracownikom raporty o wysokości składek także w formie elektronicznej. W dokumencie tym muszą się jednak znaleźć informacje, które do tej pory były w papierowym ZUS RMUA.

Pracownik, który nie będzie chciał odbierać papierowego raportu, ma obowiązek wyrazić na piśmie zgodę na otrzymanie takiego dokumentu pocztą elektroniczną. Ustawodawca nakazał przy tym, żeby takie dokumenty były opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą tzw. ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Dokument przekazywany drogą elektroniczną powinien zawierać informacje dotyczące ubezpieczonego, tj. jego numery identyfikacyjne (PESEL, NIP) oraz nazwisko i imię. Raport ma też zawierać informacje dotyczące płatnika składek, w tym numery NIP i REGON oraz nazwę skróconą płatnika. Elektroniczny dokument musi informować o wymiarze czasu pracy. Obowiązkowo musi zawierać zestawienie należnych składek.

Ma także informować m.in. o tytule ubezpieczenia, podstawie wymiaru składek, kwocie składki w podziale na należną od ubezpieczonego i płatnika składek. W przekazywanym pliku konieczne jest też podanie podstawy wymiaru i kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne. W elektronicznym ZUS RMUA pracodawca nie może zapomnieć wpisać symbolu wojewódzkiego oddziału NFZ, do którego przekazywana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne. Płatnik powinien też uwzględnić informacje o: zasiłkach finansowanych z budżetu państwa, rodzajach i okresach przerw w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, wypłaconych zasiłkach oraz wynagrodzeniach z tytułu niezdolności do pracy.