Miesięczny przychód osoby biorącej udział w unijnym szkoleniu nie może przekroczyć połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Uczestnicy unijnych projektów szkoleniowych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki są pozbawiani przez niektóre powiatowe urzędy pracy statusu bezrobotnego. Przesłanką do tego jest brak gotowości osób szkolących się za pieniądze z UE do podjęcia zatrudnienia.
Ponadto szkolący się za środki z UE otrzymują stypendium w wysokości 4 zł za godzinę udziału w szkoleniu, a więc ich miesięczny przychód może przekroczyć dozwolony dla bezrobotnego pułap. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w uzgodnieniu z resortem pracy i polityki społecznej zajęło stanowisku, z którego wynika, że wyrejestrowanie osoby bezrobotnej nie powinno odbywać się w sposób automatyczny.
Każdorazowa decyzja w tej sprawie powinna zostać poprzedzona indywidualną analizą sytuacji osoby biorącej udział w szkoleniu aktywizacyjnym finansowanym przez UE, uwzględniającą m.in. przydatność udzielonego wsparcia do znalezienia nowego zatrudnienia i powrotu na rynek pracy.
Realizatorzy unijnych szkoleń powinni elastycznie dostosowywać maksymalne kwoty stypendiów stażowych i szkoleniowych do stawek przewidzianych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Miesięczny przychód osoby biorącej udział w unijnym szkoleniu musi być niższy niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli 638 zł. Bezrobotnemu, który pobiera unijne stypendium szkoleniowe, nie przysługuje natomiast prawo do pobierania zasiłku za okres uczestnictwa w szkoleniu.