Studenci wszystkich uczelni, publicznych i niepublicznych mają prawo do zapomogi oraz stypendium:

● socjalnego,

● na wyżywienie,

● mieszkaniowego,

● specjalnego dla osób niepełnosprawnych,

● za wyniki w nauce,

● za wyniki w sporcie,

ministra za osiągnięcia w nauce,

● ministra za wybitne osiągnięcia sportowe.

Szczegółowe zasady wypłaty stypendiów uczelnia ustala w regulaminie przyznawania pomocy materialnej. Pewne ogólne zasady określa jednak ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym, a także kodeks postępowania administracyjnego. Uczelniane regulaminy nie mogą wprowadzać dodatkowych, pozaustawowych warunków udzielania świadczeń.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji artykułu przeczytasz:

Kto może starać się o pomoc socjalną

Jakie kryterium dochodowe uprawnia do stypendium

Kiedy można liczyć na zapomogę

Jak prawidłowo ustalić dochody

Kiedy student jest samodzielny finansowo

Kto może otrzymać stypendium naukowe

Kto może liczyć na stypendia ministra

Gdzie należy złożyć wniosek o stypendium

Czego uczelnia nie może wymagać

Każdą decyzję można zaskarżyć

Kiedy wysokość stypendium może się zmienić

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazeta Prawna: Kto może ubiegać się o stypendium socjalne, naukowe lub zapomogę.