Pracownik może skorzystać z części przysługujacego mu urlopu, zgłaszając odpowiednie żądanie. Dotyczy to wyłącznie czterech dni, przy czym pamiętać należy, iż skorzystać z nich można tylko w ramach danego roku kalendarzowego. Pracownik, który nie wykorzystał w roku kalendarzowym całości lub części urlopu na żądanie, nie może przenieść niewykorzystanych dni na rok kolejny.

Wniosek jest wiążący

Pracodawca jest związany wnioskiem pracownika o udzielenie mu tego urlopu. Nie może on zatem takiego urlopu pracownikowi nie udzielić. Taką sytuację należałoby potraktować bowiem jako poważne wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Wątpliwości budzić może odpowiedź na pytanie, czy pracownik, zgłaszając żądanie udzielenia urlopu, powinien uzyskać zgodę pracodawcy czy też może udać się na taki urlop bez jego oświadczenia. Sąd Najwyższy w wyroku z 26 stycznia 2005 r. (II PK 197/04, OSNP 2005/17/271) orzekł, iż nieobecność pracownika w pracy po zgłoszeniu żądania udzielenia urlopu, na które pracodawca nie udzielił odpowiedzi, nie uzasadnia rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia w trybie art. 52 k.p. Pracownik nie musi również w żaden sposób uzasadniać ani podawać przyczyny swojego żądania.

Forma zgłoszenia żądania

Jako że z przepisów kodeksu pracy nie wynika, w jakiej formie powinno być zgłoszone przez pracownika żądanie udzielenia urlopu, przyjąć należy, że pracownik może to uczynić w dowolny sposób. Bardzo często urlop ten nazywany jest zresztą urlopem na telefon, gdyż jest to najpopularniejsza forma zgłaszania urlopu na żądania. Niemniej pracownik może to uczynić w każdej innej formie, wykorzystując w tym celu choćby pocztę elektroniczną, faks czy też zgłaszając swój wniosek osobiście.

Termin rozpoczęcia urlopu

Żądanie udzielenia urlopu pracownik zgłasza najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. Jako że nierozstrzygnięta pozostaje kwestia, w jakim konkretnie terminie do pracodawcy powinno dotrzeć żądanie udzielenia urlopu, przyjąć należy, uwzględniając ewentualne niekorzystne konsekwencje prawne, iż pracownik powinien poinformować pracodawcę o zamiarze skorzystania z urlopu na żądanie do chwili rozpoczęcia pracy według obowiązującego go rozkładu czasu pracy (por. wyrok SN z 15 listopada 2006 r., I PK 128/06, OSNP 2007/23-24/346).

Podstawa prawna

Art. 1672 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).