Gdy pracownik wadliwie wykona określone produkty, straci prawo do wynagrodzenia. Jeśli firma przez to poniesie szkodę, pracownik będzie musiał ją naprawić. Za niewłaściwe wykonywanie obowiązków może też stracić pracę.

Czy pracownik odpowie za wyrządzoną szkodę

Pracownik drukarni, obsługując komputer podczas wysyłania dokumentów do druku, rozmawiał z kolegą i przez nieuwagę wydrukował 1000 plakatów z niewłaściwym tekstem. Pracodawca poniósł szkodę o wartości równej sześciu wynagrodzeniom pracownika. Czy może zażądać pokrycia szkody w pełnej wysokości?
NIE Pracownik nie spowodował szkody z winy umyślnej. Była ona wynikiem jego niedbalstwa, a w takiej sytuacji górną granicą odszkodowania, którego może żądać od pracownika pracodawca, jest równowartość jego wynagrodzenia za okres trzech miesięcy. Każdorazowo przesłanką odpowiedzialności pracownika za szkodę wyrządzoną wadliwym wykonaniem pracy jest oprócz jego winy i szkody pracodawcy, bezprawność zachowania uchybiającego obowiązkom pracowniczym, oraz związek przyczynowy między niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków a szkodą.
Na szkodę o charakterze majątkowym składają się faktycznie poniesione przez pracodawcę straty oraz utracone przez niego korzyści. Odpowiedzialność pracownika, który spowodował szkodę z winy nieumyślnej wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania swoich obowiązków, ograniczona jest jednak tylko do granic rzeczywistej straty pracodawcy. Dlatego w razie zniszczenia lub uszkodzenia surowca – szkodę stanowi wartość tego surowca, nie zaś wartość wytworu, który by powstał, gdyby surowiec został zużyty w należyty sposób, i zysk, który pracodawca osiągnąłby ze sprzedaży takiego produktu (uchwała SN z 29 grudnia 1975 r., V PZP 13/75).
W omawianym przypadku rzeczywista strata polegać mogła jednak nie tylko na utracie materiałów, ale również na obowiązku wypłaty odbiorcy kary umownej za opóźnienie w dostawie wydruków. Naprawienie szkody wyrządzonej pracodawcy w pełnej wysokości możliwe jest tylko wtedy, gdy pracownik wyrządził ją z winy umyślnej, to znaczy chciał wyrządzić szkodę pracodawcy lub godził się na wyrządzenie mu szkody. W takim wypadku pracodawca mógłby żądać nie tylko odszkodowania w kwocie wyższej niż trzymiesięczne wynagrodzenie pracownika, ale również utraconych korzyści. W każdym przypadku to pracodawca jest obowiązany wykazać okoliczności uzasadniające odpowiedzialność pracownika oraz wysokość powstałej szkody. Limit odszkodowania za szkodę wyrządzoną z winy nieumyślnej ustala się, biorąc pod uwagę wynagrodzenie pracownika z dnia wyrządzenia szkody obliczone według zasad obowiązujących przy wyliczaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.
Obowiązek zapłaty przez pracownika odszkodowania jest niezależny od utraty wynagrodzenia, które nastąpiło wskutek wadliwego wykonania produktu lub usługi. Pracodawca może zatem zażądać odszkodowania nawet wtedy, gdy pracownik otrzymał wynagrodzenie w pełnej wysokości.
Podstawa prawna
Art. 114–122 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się:

Czy można wymierzyć karę porządkową

Czy można nie wypłacić wynagrodzenia

Czy można zwolnić za wadliwą pracę

Czy zła jakość pracy uzasadnia wypowiedzenie

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazeta Prawna: Co grozi pracownikowi za źle wykonaną pracę.