Pracodawcy muszą opłacać składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP) za pracowników urodzonych po 31 grudnia 1948 r. wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Obowiązek ich opłacania dotyczy jednak wszystkich pracowników wykonujących takie prace, a nie tylko tych, którzy nie spełniają warunków do uzyskania emerytury pomostowej. W praktyce to oznacza, że firmy muszą także zapłacić składki za tych pracowników, którzy nie wykonywali takich prac przed 1 stycznia 1999 r.

– W połowie października zakończymy ustalanie stanowisk pracy, na których jest wykonywana praca w szczególnych warunkach. Zakończenie ustalania liczby stanowisk uprawniających do emerytur pomostowych pozwoli nam na określenie liczby osób, za które trzeba zapłacić dodatkowe składki. Dopiero wówczas będzie można policzyć ostateczne koszty – mówi Jerzy Trzciński, rzecznik prasowy Huty Pokój w Rudzie Śląskiej.

Podstawę wymiaru składek do FEP będzie stanowił przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu ich zatrudnienia na podstawie stosunku pracy. W przypadku pracowników, którzy zawarli z własnym pracodawcą umowę agencyjną, umowę zlecenia albo inną umowę o świadczenie usług będzie także uwzględniony przychód z wykonywania tych umów. Przychody pracownika osiągane w walutach obcych będą przeliczane na złote. W podstawie wymiaru składek na FEP nie będzie uwzględniać się wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków. Nie będą także wliczane m.in.: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odprawy, ekwiwalent za wykorzystywanie w pracy prywatnych narzędzi, diety oraz dodatek za rozłąkę. Podstawa wymiaru składek na FEP nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. Po jej przekroczeniu płatnik nie będzie już zobowiązany do jej obliczania i opłacania. Jeżeli składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłaca za ubezpieczonego więcej niż jeden płatnik, to pracownik jest zobowiązany do zawiadomienia wszystkich płatników o przekroczeniu kwoty rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i FEP.