Przedsiębiorca zatrudniający w swojej firmie więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp), która pełni funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bhp. Z kolei pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy.

Specjalista spoza zakładu

Natomiast jeśli w danej firmie brak kompetentnych pracowników, przedsiębiorca może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy. Przepisy art. 23711 kodeksu pracy dopuszczają też sytuacje, kiedy to przedsiębiorca może wykonywać zadania z zakresu bhp. Będzie tak wówczas, gdy pracodawca posiadający ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp zatrudnia do 10 pracowników albo zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy.

Jeśli w firmie zdarzy się wypadek, przedsiębiorca jest zobowiązany do powołania zespołu powypadkowego, badajacego przyczyny zdarzenia, w którego skład wchodzi pracownik służby bhp oraz społeczny inspektor pracy.

U pracodawcy, który nie ma obowiązku tworzenia służby bhp, w skład zespołu powypadkowego zamiast pracownika służby bhp wchodzi pracodawca lub pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu pracodawca powierzył wykonywanie zadań z tego zakresu, albo specjalista spoza zakładu pracy.

Przeszkolony pracownik

U pracodawcy, u którego nie działa społeczna inspekcja pracy, w skład zespołu powypadkowego zamiast społecznego inspektora pracy, jako członek zespołu, wchodzi przedstawiciel pracowników posiadający aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z przepisami dotyczącymi szkolenia w tej dziedzinie.

Jeśli pracodawca nie może dopełnić obowiązku utworzenia zespołu powypadkowego w składzie dwuosobowym ze względu na małą liczbę zatrudnionych pracowników, okoliczności i przyczyny wypadku ustala zespół powypadkowy, w skład którego wchodzi pracodawca oraz specjalista spoza zakładu pracy.

Ważne

Jeśli przedsiębiorca nie może utworzyć zespołu powypadkowego w składzie dwuosobowym ze względu na zbyt małą liczbę osób zatrudnionych w firmie, w skład tego zespołu może wchodzić właściciel firmy oraz specjalista spoza zakładu pracy

Podstawa prawna

Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Rozporządzenie Rady Ministrów z 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U. nr 105, poz. 870).