Od 1 października rolnicy będą podlegać rolniczemu ubezpieczeniu społecznemu na innych niż obecnie zasadach. Jest to związane z tym, że składki będą rozliczane raz w miesiącu. Ubezpieczeniu będą podlegać jedynie w okresie, w którym faktycznie spełniają warunki do objęcia ubezpieczeniem. Jeśli rolnik na przykład sprzeda gospodarstwo, to zgodnie z nowymi zasadami będzie ubezpieczony w KRUS tylko do dnia, kiedy miał do niego prawo. W praktyce oznacza to, że nie będzie już płacić składek od dnia następującego po tym, w którym ustaną okoliczności uzasadniające podleganie ubezpieczeniu rolniczemu.

Odejście od opłacania składek raz na kwartał spowoduje też, że składki będą rozliczane co miesiąc tak jak w ZUS. Dzięki temu, jeśli okres podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników będzie krótszy niż pełny miesiąc, składki zostaną obliczone proporcjonalnie do liczby dni podlegania ubezpieczeniu.

Zmieni się też sposób obliczania okresu składkowego ubezpieczenia emerytalno-rentowego wymaganego do uzyskania prawa do świadczeń. Od 1 października staż będzie podawany w latach, a nie w kwartałach, jak to miało miejsce w dotychczas. Prawo do emerytury rolniczej (60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn) uzyska osoba mająca co najmniej 25 lat składkowych (obecnie 100 kwartałów).

Nadal wiele wątpliwości budzą zasady ustalania wysokości składek przez rolników dodatkowo prowadzących działalność gospodarczą.

– Rolnicy prowadzący dodatkową pozarolniczą działalność gospodarczą będą płacić miesięczną składkę emerytalno-rentową w podwójnej wysokości jej podstawowego wymiaru.

Ponadto rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne o pow. powyżej 50 ha przeliczeniowych będą opłacać dodatkową, zróżnicowaną składkę. Indywidualne decyzje stwierdzające obowiązek opłacania zróżnicowanej składki i ustalające jej miesięczny wymiar KRUS wyda do 30 listopada – wyjaśnia Maria Lewandowska, rzecznik KRUS.