Od 1 września 2009 r., zgodnie z przepisami, umorzenie może nastąpić na wniosek osoby uprawnionej. Do tej pory do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgłosiło się ponad 900 kobiet, które chcą skorzystać z nowych przepisów.

Osoby, które złożą taki wniosek po 1 września 2010 r., utracą prawo do zwrotu nadpłaty.

Zwrot nadpłaty z tytułu umorzenia składek za okres prowadzenia pozarolniczej działalności w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego nastąpi w ciągu miesiąca od doręczenia decyzji.

Pieniądze będzie można otrzymać w gotówce, przekazem lub na konto bankowe. Osoby prowadzące firmy, będąc jednocześnie na urlopach wychowawczych, otrzymają jednocześnie zwrot nadpłat z tytułu już zapłaconych odsetek za zwłokę. Wypłata tych pieniędzy zacznie się od 1 stycznia 2010 r. w ciągu pięciu lat od dnia wejścia w życie ustawy, w kwotach ustalonych na dany rok w ustawie budżetowej. Nadpłaty będą zwracane według kolejności wpływu wniosków.

Znaczenie będzie mieć nie tylko dzień, lecz także godzina i minuta złożenia wniosku. Jednak kwota wypłat będzie ograniczona do wysokości zapisanej w ustawie budżetowej na ten cel, z tego powodu obowiązuje zasada, kto pierwszy, ten lepszy.

W przypadku stwierdzenia przez ZUS, że kilka wniosków wpłynęło dokładnie w tym samym czasie, zwroty będą dokonywane według kolejności alfabetycznej nazwisk lub nazw płatników składek.

Podstawa prawna

Ustawa z 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy – Prawo bankowe (Dz.U. nr 71, poz. 609).