We wszystkich województwach odbywają się lub odbędą się w najbliższym czasie szkolenia dotyczące zasady równych szans kobiet i mężczyzn. W konkursach ogłaszanych od kwietnia tego roku średnio co drugi wniosek odpadł z powodu niespełnienia tego wymogu. Każdy projekt jest oceniany na podstawie tzw. standardu minimum zawierającego sześć pytań-kryteriów. Ubiegający się o dotację muszą przynajmniej na dwa z nich uzyskać odpowiedź twierdzącą.

Problem w tym, że w wielu wnioskach złożonych w wiosennych konkursach standard minimum w ogóle nie został uwzględniony. Ubiegający się o dotacje nie wiedzieli o jego istnieniu. Dostatecznej wiedzy na temat nie miały też osoby oceniające projekty. W konkursach zdarzało się, że jeden z asesorów uznał, że wniosek spełnia standard minimum, a drugi go odrzucił.

Urzędy marszałkowskie i wojewódzkie urzędy pracy, które wdrażają regionalnie Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL), próbują naprawić te błędy.

– Umieściliśmy na stronie internetowej szczegółowe instrukcje, jak krok po kroku postępować, żeby zrealizować zasadę równości płci w PO KL – mówi Mirosława Kwiatek z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

We wszystkich województwach są wyznaczeni eksperci, którzy pełnią funkcję trenera.

– Zaleciliśmy, aby członkowie Komisji Oceny Projektów przekazywali beneficjentom informacje, na co powinni zwracać uwagę i o jakie elementy można było uzupełnić projekt, aby zasada równych szans kobiet i mężczyzn została zrealizowana – mówi Dorota Bortnowska, wicedyrektor Wydziału Zarządzania EFS w MRR.

Zdaniem urzędników sytuacja poprawia się z konkursu na konkurs.

– Wyjaśniamy beneficjentom, jakie zapisy w jakiej części wniosku powinny się znaleźć. Ci, którzy odpadli z powodu standardu minimum, zapoznają się ze swoją kartą oceny i starają się naprawić błąd w kolejnej wersji wniosku – mówi Iwona Nakielska Departamentu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

Największym problemem ubiegających się o dotacje nie jest teraz brak wiedzy, ale przekonania wnioskodawców do nowego wymogu.

– Spełnienie warunków standardu jest proste do zrealizowania. Budzi jednak duże wątpliwości wśród potencjalnych beneficjentów, którzy traktuja zasadę równości jako coś nowego i podchodzą do niej emocjonalnie – mówi Małgorzata Sosnowska z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

11,4 mld euro jest dostępnych w latach 2007–2013 w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki