Czy pracodawca dostanie wyższą refundację

W naszej firmie został utworzony fundusz szkoleniowy, z którego finansowane są różne formy dokształcania pracowników. W miesiącach październik–grudzień planujemy oddelegować kilku pracowników na szkolenia związane z nowymi systemami informatycznymi. Zamierzamy wystąpić do starosty z wnioskiem o zrefundowanie kosztów szkoleniowych. Czy to prawda, że za pracowników powyżej 45 lat można ubiegać się o wyższą refundację?

TAK Przepisy dotyczące promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy stwarzają dla pracodawców bodźce nie tylko do zatrudniania pracowników w zaawansowanym wieku, ale także do doskonalenia ich umiejętności zawodowych. Pracodawca może bowiem wnioskować do starosty o korzystniejsze refundowanie z Funduszu Pracy kosztów ich dokształcania. Wniosek może złożyć ten pracodawca, który utworzył w swojej firmie fundusz szkoleniowy. Jeżeli pracodawca szkoli pracowników w wieku 45 lat i powyżej może liczyć na refundację w wynoszącą do 80 proc. poniesionych kosztów. Maksymalne ograniczenie na jedną osobę stanowi kwota 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu zawarcia umowy. W stosunku do pozostałych pracowników można liczyć na współfinansowanie ich szkoleń ze środków Funduszu Pracy w wysokości do 50 proc. poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu zawarcia umowy. Trzeba jednak pamiętać, że pracodawca, który utworzył fundusz szkoleniowy i korzysta z refundacji ze środków Funduszu Pracy części kosztów szkolenia, ma określone powinności. Jest on bowiem zobowiązany do udostępnienia staroście, na jego żądanie, dokumentu potwierdzającego istnienie funduszu szkoleniowego, list imiennych osób kierowanych na szkolenia oraz dokumentów stwierdzających poniesione koszty szkolenia Refundacja dokonywana jest natomiast na warunkach określonych w umowie zawartej pomiędzy starostą a pracodawcą.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennik Gazeta Prawna: Dlaczego warto zatrudniać pracowników 50+
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

- Czy trzeba opłacać składki na FGŚP
- Czy ulga dotyczyć może osób już zatrudnionych
- Czy można liczyć na dofinansowanie kursów
- Czy pracodawca płaci krócej chorobowe
- Czy warto zatrudnić przy pracach interwencyjnych