ROZMOWA ze Zbigniewem Puszem z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - Od 22 sierpnia przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dopłaty do pensji pracowników, którzy zgodzą się na obniżenie ich wymiaru czasu pracy lub objęcie ich przestojem produkcji. DGP i odpowiedzialny za wypłatę subsydiów FGŚP uruchamiają wspólną kampanię, która ma ułatwić firmom ubieganie się o taką pomoc.
ŁUKASZ GUZA
Miesiąc temu weszła w życie ustawa antykryzysowa, dzięki której pracodawcy mogą korzystać z subsydiów płacowych. Czy zainteresowanie nową formą pomocy jest duże?
ZBIGNIEW PUSZ*
Zainteresowanie różni się w poszczególnych regionach kraju. Generalnie trzeba jednak stwierdzić, że choć samych wniosków nie otrzymaliśmy jeszcze zbyt wiele, to zainteresowanie oferowanymi przez ustawodawcę rozwiązaniami w skali ogólnej jest bardzo duże. Zgodnie z informacjami otrzymanymi od kierowników biur terenowych FGŚP wielu przedsiębiorców już dziś składa deklaracje, że złożą stosowne dokumenty i będą ubiegać się o subsydia.
O co najczęściej pytają firmy?
Tematyka poruszanych problemów jest bardzo szeroka, od problemów bardziej technicznych po skomplikowane zagadnienia o charakterze prawnym. Najczęściej firmy pytają m.in. o to, jak napisać program naprawczy i co powinien on zawierać, czy i na jakich zasadach przedsiębiorca może zawrzeć umowę z Funduszem Pracy po wcześniejszym podpisaniu umowy z FGŚP oraz jak długo powinien trwać okres ochrony pracownika przed zwolnieniem po zakończeniu pobierania świadczeń. Przedsiębiorcy chcą też dowiedzieć się, czy można łączyć pobieranie pomocy z tytułu obniżenia czasu pracy oraz ogłoszenia przestoju w produkcji, a także czy można pobierać równocześnie świadczenia z FGŚP oraz FP.
Dziś rusza wspólna kampania DGP i FGŚP, dzięki której pracodawcy będą mogli uzyskać informacje o pomocy wypłacanej przez Fundusz i procedurze jej przyznawania. Jaki wkład do programu wniesie FGŚP?
Fundusz jest jednym z głównych wykonawców tzw. ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu. Chcielibyśmy jak najbardziej przybliżyć zasady ubiegania się o subsydia i zmianę warunków spłaty zadłużenia powstałego z tytułu wypłat w trybie art. 4 ustawy z 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, wymogi i obwarowania ustawowe w tym zakresie oraz przebieg postępowania w FGŚP. W tym celu we współpracy z Dziennikiem Gazetą Prawną będziemy zamieszczać na jej łamach eksperckie wywiady z pracownikami Funduszu, wyjaśnienia dotyczące najistotniejszych wątpliwości dotyczących stosowania ustawy i rozporządzenia oraz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania pracowników i przedsiębiorców. W miarę naszych możliwości, we współpracy z DGP, postaramy się też zorganizować dyżury telefoniczne lub czat z ekspertami Funduszu, oczywiście o ile powstanie taka potrzeba.
Fundusz chce wypracować jednolite procedury ubiegania się o wypłaty subsydiów płacowych. Dzięki wspólnej kampanii będzie to chyba prostsze?
Tak. Naszym zamiarem jest opracowanie i wprowadzenie w życie jednolitych procedur wewnętrznych, tak by wnioski o subsydia lub zmianę warunków spłaty zadłużenia rozpatrywane były według jednego schematu w całym kraju. Zapewni to pełny obiektywizm sposobu załatwiania spraw, obiegu dokumentów i zasad postępowania z otrzymanymi wnioskami. Nie ukrywam, że liczymy na to, iż dzięki wzajemnej współpracy lepiej poznamy problemy, z jakimi przedsiębiorcy borykają się w praktyce z realizacją założeń ustawy i rozporządzenia, co pozwoli nam na szybsze reagowanie na zgłaszane problemy i ujmowanie ich w wewnętrznych procedurach.Pracodawcom łatwiej więc będzie dzięki podawanym w czasie kampanii informacjom ubiegać się o dopłaty do pensji lub tzw. postojowe?
Moim zdaniem zdecydowanie tak. Dzięki tej kampanii lepiej poznamy problemy przedsiębiorców, co umożliwi nam szybsze zareagowanie na pojawiające się wątpliwości. Beneficjenci ustawy skorzystają na tym natomiast poprzez uzyskanie u samego źródła wskazówek, wyjaśnień, eksperckich opinii, czy wywiadów, które powinny im w znacznym stopniu przybliżyć obowiązujące zasady regulacji prawnych i ułatwić dostęp do możliwych do uzyskania środków. Na łamach gazety znajdować się będą prawdopodobnie najistotniejsze informacje wybrane przez redakcję, całość materiałów z logo FGŚP publikowana będzie w portalu internetowym GP. Nawiązanie wzajemnej współpracy przybliży przedsiębiorcom nie tylko prawne regulacje związane ze składaniem wniosków, ale również ramy organizacyjne Funduszu, jego struktury, adresy biur terenowych, co też w znacznym stopniu powinno ułatwić ubieganie się o wypłatę świadczeń.
Dlaczego warto ubiegać się o pomoc z Funduszu?
Między innymi dlatego, że ustawa ta została notyfikowana jako program pomocowy, wobec czego pomoc otrzymana na jej podstawie ma charakter bezzwrotnej pomocy publicznej, która łącznie z innymi formami pomocy nie może przekroczyć równowartości w złotych 500 tys. euro, licząc w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2010 r. W roku 2011 pomoc ta będzie już udzielana na zasadach pomocy de minimis. Ustawodawca dał więc przedsiębiorcom szerokie możliwości uzyskania środków pieniężnych lub świadczeń w innych formach, które powinny ułatwić przetrwanie kryzysu bez negatywnych skutków dla pracodawców, jak i pracowników.
Wielu przedsiębiorców już dziś składa deklaracje, że będą ubiegać się o subsydia płacowe – mówi Zbigniew Pusz
Pakiet Antykryzysowy w praktyce – Wspólna kampania DGP i FGŚP
Każda firma może zgłosić DGP pytania lub uwagi dotyczące ubiegania się lub korzystania z subsydiów płacowych. W specjalnym serwisie znajdzie wyjaśnienia, wywiady z ekspertami oraz komentarze innych pracodawców.
Dokładnie miesiąc po wejściu w życie ustawy antykryzysowej, DGP wspólnie z Funduszem Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych uruchamia kampanię, dzięki której firmy uzyskają kompletną wiedzę na temat zasad ubiegania się i korzystania z subsydiów płacowych.
Na łamach GP oraz w serwisie – Pakiet Antykryzysowy w praktyce – na stronie internetowej www. gazetaprawna.pl/pakiet_na_kryzys będą mogli zapoznać się z:
● wyjaśnieniami ekspertów FGŚP dotyczącymi dopłat,
● wywiadami eksperckimi,
● opracowaniami monotematycznymi,
● bieżącymi informacjami z biur terenowych Funduszu,
● wywiadami z przedsiębiorcami, którzy korzystają z dopłat do pensji,
● serią artykułów dotyczących Pakietu Antykryzysowego.
Na stronie serwisu przedsiębiorcy i pracownicy mogą:
● zabrać głos na forum wymiany informacji,
● zgłosić swoje uwagi, wątpliwości lub pytania dotyczące dopłat pod adres skrzynki mailowej pakiet. kryzys@gazetaprawna.pl,
● brać udział w czatach i dyżurach eksperckich z przedstawicielami FGŚOP.
Wszystkich pracodawców i pracowników zachęcamy do korzystania z serwisu ułatwiającego ubieganie się o dopłaty do pensji. Nieczęsto przecież się zdarza, że firmy mogą skorzystać z bezzwrotnej, publicznej pomocy, która umożliwia im utrzymanie zatrudnienia oraz poprawę kondycji finansowej. Z DGP będzie to łatwiejsze.
*Zbigniew Pusz, dyrektor Krajowego Biura FGŚP od lipca 2009 r., wcześniej pełnił m.in. funkcję wojewody gorzowskiego i prezesa kilku towarzystw ubezpieczeniowych.