– Komenda Główna Policji nie prowadzi specjalnej statystyki nadgodzin funkcjonariuszy. W ubiegłym roku sami sprawdzaliśmy, jak wygląda oddawanie dni wolnych od służby policjantom. Powodem były zapowiedzi wydłużenia o 8 godzin czasu służby – mówi Antoni Duda, przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

Zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 43, poz. 277 z późn. zm.) zadania służbowe policjanta powinny być ustalone przez przełożonego w taki sposób, aby ich wykonanie było możliwe w ciągu 40-godzinnego tygodnia służby. Jednocześnie obowiązuje trzymiesięczny okres rozliczeniowy nadgodzin. W zamian za czas służby przekraczający normę policjant otrzymuje czas wolny od służby lub rekompensatę.

Z takiej możliwości nie mogą jednak skorzystać policjanci otrzymujący dodatek funkcyjny. Obowiązuje przy tym zasada, że liczba nadgodzin, za którą przysługuje rekompensata, nie może przekraczać jednej czwartej tygodniowego wymiaru czasy służby funkcjonariusza w czasie zapisanego w ustawie okresu rozliczeniowego.

Czas pracy policjantów określa m.in. rozporządzenie wydane 18 października 2001 r. Zgodnie z nim przełożony w szczególnie uzasadnionych przypadkach może wprowadzić zmiany trwające po 12 godzin. Po takiej służbie policjant otrzymuje 24 godziny czasu wolnego, a jeśli pełnił służbę w nocy, to ma 48 godzin czasu wolnego.