W jego ocenie najistotniejszy jest zapis mówiący, że RPP będzie podejmował działania w przypadku strajkującego personelu medycznego naruszającego prawa pacjenta, gdy sąd orzeknie, że protest jest niezgodny z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Inna z poprawek Primum Non Nocere zakłada, iż RPP będzie zobowiązany do określania, na podstawie skarg zgłoszonych przez pacjentów, tzw. mapy zagrożeń, czyli placówek służby zdrowia, w których najczęściej dochodzi do błędów lekarskich.

Kolejny zapis mówi o tym, że po śmierci pacjenta jego najbliższa rodzina będzie mogła uzyskać dostęp do dokumentacji medycznej, jeżeli zmarły tego nie zastrzegł.

Stowarzyszenie Pacjentów uzyskało także akceptację poprawki zakładającej, że RPP będzie składał przed Sejmem sprawozdanie ze swojej działalności.

W projekcie ustawy o prawach pacjenta przewiduje się m.in. utworzenie urzędu Rzecznika Praw Pacjenta. Obok oczywistych praw do udzielenia pacjentom świadczenia w stanie nagłego zagrożenia zdrowia czy porodu, zapisano też prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających aktualnej wiedzy medycznej, a w sytuacji ograniczonego do nich dostępu - do "rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń".

Pacjent miałby też prawo żądać, aby udzielający mu świadczeń lekarz zasięgnął opinii innej osoby wykonującej zawód medyczny lub zwołał konsylium lekarskie, a także by świadczenia medyczne były udzielane ze szczególną starannością w warunkach odpowiadających "wymaganiom fachowym i sanitarnym".

Inny zapis mówi, że pacjent w szpitalu ma prawo do: dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub inną przez siebie wskazaną (dotyczy to także obecności w trakcie porodu), kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami na zewnątrz, opieki duszpasterskiej czy przechowywania wartościowych rzeczy w depozycie.