Czy pozew można zgłosić w dowolnym terminie

Pracownik bezpośrednio po rozwiązaniu umowy o pracę zamierzał wyjechać za granicę, a pracę podjąć dopiero po kilku miesiącach. Pracodawca w świadectwie pracy błędnie wskazał dane dotyczące wykorzystanego przez pracownika urlopu. Czy pracownik może zażądać sprostowania świadectwa dopiero po swoim powrocie do kraju?

NIE

Terminy na przeprowadzenie postępowania o sprostowanie świadectwa pracy są ściśle określone. Odbywa się ono dwuetapowo. W pierwszej kolejności pracownik powinien zwrócić się o sprostowanie świadectwa do pracodawcy. Ma na to siedem dni od otrzymania świadectwa. Po złożeniu wniosku o sprostowanie świadectwa pracy pracodawca ma siedem dni na uwzględnienie żądania. Sprostowanie świadectwa pracy przez pracodawcę na tym etapie kończy całe postępowanie. Jeżeli jednak pracodawca odmawia sprostowania świadectwa pracy, powinien zawiadomić o tym pracownika. Od otrzymania zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracownik ma siedem dni na odwołanie się do sądu. Następuje ono poprzez wniesienie pozwu przeciwko pracodawcy. W każdym przypadku właściwy do rozpoznania sprawy będzie sąd rejonowy. Pozew jest wolny od opłaty sądowej, ponieważ obejmuje roszczenie niemajątkowe. W praktyce zdarza się, że pracodawca nie prostuje świadectwa pracy ani nie informuje pracownika o odmowie sprostowania. W takiej sytuacji pracownik powinien wnieść pozew do sądu pracy w terminie siedmiu dni od dnia, kiedy pracodawcy upłynął siedmiodniowy termin do sprostowania świadectwa lub zawiadomienia o odmowie jego sprostowania. Uchybienie siedmiodniowemu terminowi do złożenia powództwa nie w każdym przypadku pozbawia pracownika żądania sprostowania świadectwa pracy. Wygranie sprawy o sprostowanie świadectwa pracy jest jeszcze możliwe, ale wyłącznie wtedy, gdy pracownik nie wniósł pozwu bez swej winy. W takim wypadku pracownik powinien złożyć wraz ze spóźnionym pozwem o sprostowanie świadectwa pracy wniosek o przywrócenie terminu do jego złożenia. Pracownik ma na to siedem dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. We wniosku uprawdopodobnić należy okoliczności uzasadniające przywrócenie terminów. To, czy termin można przywrócić, oceni sąd. Jeśli sąd stwierdzi, że pracownik przekroczył termin do wniesienia powództwa ze swej winy, oddali powództwa bez merytorycznego badania jego zasadności.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji znajdziesz odpowiedzi na pytania:

Czy można żądać usunięcia opinii o pracowniku

Czy za opóźnienie można żądać odszkodowania

Czy odszkodowanie zależy od sprostowania

Czy wyrok prostujący świadectwo kończy sprawę

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Wadliwe świadectwo pracy można sprostować.