Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego chce cofnąć pozwolenie na utworzenie Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi oraz nakazać jej likwidację. Postępowanie w tej sprawie wszczęto ze względu na podejrzenie nielegalnego prowadzenia zajęć poza siedzibą uczelni.

Łódzkiej placówce zarzucono niezgodne z prawem prowadzenie kształcenie w punktach informacyjno-rekrutacyjnych tworzonych na terenie kraju oraz nielegalną naukę metodą online (za granicą).

MNiSW podkreśla, że zamiejscowe ośrodki dydaktyczne może utworzyć uczelnia, która spełnia wymogi kadrowe określone w ustawie z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm). Wówczas poszczególne wydziały szkoły macierzystej, posiadające prawo do nadawania stopnia doktora, prowadzą część zajęć na studiach I stopnia (licencjackich).

Ośrodek taki, za zgodą ministra nauki i szkolnictwa wyższego (wydaną po uzyskaniu opinii Państwowej Komisji Akredytacyjnej), może też utworzyć jednostka organizacyjna uczelni, która posiada uprawnienie do prowadzenia jednolitych lub uzupełniających studiów magisterskich.

Z kolei utworzenie ośrodka kształcenia za granicą wymaga zgody ministra nauki i szkolnictwa wyższego oraz ministra spraw zagranicznych.

Profesor Grażyna Prawelska-Skrzypek, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, przypomina, że w ciągu miesiąca od przyjęcia uchwały o utworzeniu zamiejscowych jednostek kształcenia rektor uczelni musi poinformować o tym ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

Musi też przekazać mu informację o bazie materialnej i obsadzie kadrowej nowej jednostki. Minister sprawuje bowiem nadzór nad działalnością szkół wyższych. Może żądać wyjaśnień od organów i założycieli uczelni.

W przypadku uzasadnionych podejrzeń (tak jak w przypadku łódzkiej AHE), minister nauki i szkolnictwa wyższego ma prawo przeprowadzić kontrolę działalności uczelni. Sprawdza wówczas, czy szkoła wyższa działa zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym, własnym statutem oraz przyznanym uprawnieniem do prowadzenia kształcenia. W przypadku stwierdzenia, że uczelnia nielegalnie utworzyła ośrodek zamiejscowy, minister może nakazać jego likwidację.

Jeżeli założyciel uczelni niepublicznej nie przystąpi we właściwym czasie do likwidacji uczelni, szef resortu szkolnictwa wyższego powołuje likwidatora uczelni oraz wyznacza termin zakończenia likwidacji. Koszty likwidacji uczelni i wynagrodzenia likwidatora są pokrywane z majątku uczelni.