Na stanowiskach związanych z obsługą klientów praca jest zorganizowana od godz. 8.00 do godz. 18.00, z zachowaniem 8-godzinnej normy czasu pracy dla pracowników. Czy wymagane jest jeszcze ustalenie grafikiem, o której godzinie każdy z nich rozpoczyna pracę? Czy pracownik, który dzisiaj rozpoczął pracę o 10.00, a jutro o 8.00, naruszy dobę pracowniczą? Jak właściwie określić czas pracy takich pracowników
W tym przypadku wskazane jest wprowadzenie przez pracodawcę odpowiedniego harmonogramu pracy. Powinien on normować dobowy i tygodniowy wymiar czasu pracy pracowników oraz określać godziny rozpoczynania i kończenia przez nich pracy. Czas pracy jest to czas, podczas którego pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu do tego wyznaczonym. Z kolei dobę, kodeks pracy określa jako 24 kolejne godziny, zaczynając od godziny, w której pracownik rozpoczął pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.
W przypadku, gdy pracownik rozpoczyna pracę o godz. 10.00 i świadczy ją do godziny 18.00, pracując 8 godzin, jego doba pracownicza trwa do godziny 10.00 następnego dnia. Oznacza to, że gdyby ten pracownik rozpoczął pracę w kolejnym dniu o godzinie 8.00, naruszyłby obowiązującą go dobę pracowniczą, a tym samym wykonywałby pracę w godzinach nadliczbowych.