W tym roku przypada ustawowy termin przeprowadzania weryfikacji wysokości świadczeń rodzinnych. Zalicza się do nich zasiłek rodzinny i dodatki do niego oraz świadczenia opiekuńcze. Od 1 listopada przez następne trzy lata do kolejnej weryfikacji będą obowiązywać wyższe zasiłki rodzinne. Wysokość dodatków zostanie bez zmian. Podobnie jak kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych, które wynosi 504 zł na osobę w rodzinie, lub 583 zł, gdy w rodzinie wychowuje się niepełnosprawne dziecko

Ważny jest wiek dziecka

Podstawowym świadczeniem adresowanym do rodzin z dziećmi jest zasiłek rodzinny. Ma on na celu częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka. Od możliwości skorzystania z niego jest potem uzależniona wypłata siedmiu dodatków. Ogólna zasada dotycząca wieku dziecka, na które można otrzymać zasiłek, mówi, że można je wypłacać na dziecko do ukończenia 18 lat. Jeżeli uczy się w szkole, to zasiłek może być pobierany do 21 roku życia. W przypadku gdy dziecko legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności i kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej, otrzyma zasiłek aż skończy 24 lata. Również do 24 roku życia zasiłek przysługuje tzw. osobie uczącej się w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych (jest to osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony) w szkole lub szkole wyższej.

Wysokość zasiłków rodzinnych jest związana z wiekiem dziecka i począwszy od nadchodzącego okresu zasiłkowym wyniesie:

● 68 zł na dziecko w wieku do 5 roku życia (obecnie 48 zł),

● 91 zł na dziecko w wieku 6-18 lat (obecnie 64 zł),

● 98 zł na dziecko w wieku 19-24 lata (obecnie 68 zł).

W przypadku kiedy dziecko w trakcie okresu zasiłkowego osiągnęło wiek powodujący przejście do następnej grupy wiekowej, zasiłek rodzinny wypłacany jest w nowej wysokości począwszy od miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana.

Zasiłek rodzinny nie będzie przyznany, gdy:

● Dziecko lub osoba ucząca się zawarła związek małżeński,

● Dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie,

● Dziecko znajduje się w rodzinie zastępczej,

● Pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na swoje dziecko,

● Osobie, która samotnie wychowuje dziecko, nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany, powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego zostało oddalone, sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego do świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka,

● Członkowi rodziny przysługuje zasiłek rodzinny na dziecko za granicą.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennik Gazeta Prawna: Zasiłki rodzinne będą wyższe.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

- Co po urodzeniu dziecka

- Co dla samotnego rodzica

- Co gdy dziecko się uczy