Równi i równiejsi

W marcu tego roku został wprowadzony przepis zakazujący pełnienia obowiązków na wyższych stanowiskach w służbie cywilnej. Tego zakazu, mimo równoczesnego wprowadzenia takiego trybu naboru, nie wprowadzono dla kierowników około 40 urzędów państwowych działających poza służbą cywilną, ale wciąż w ramach administracji rządowej.

– Jest to luka prawa, bo wszystkie wyższe stanowiska w administracji rządowej powinny być nim objęte, tym bardziej że dla osób ze służby cywilnej i spoza niej wprowadzono takie same zasady naboru – mówi prof. Jerzy Wratny z Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Podobnego zdania jest Witold Gintowt-Dziewałtowski. Wskazuje, że stanowisko prezesa ZUS jest stanowiskiem z obszaru służby cywilnej i dlatego powinny być określone takie same zasady jak dla wszystkich pozostałych wyższych stanowisk będących w tej służbie.

Kto może być prezesem ZUS

Sposób powoływania i odwoływania prezesa ZUS:

● prezesa ZUS powołuje premier, na wniosek ministra pracy, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru,

● premier odwołuje prezesa na wniosek ministra pracy i polityki społecznej.

Co się dzieje po odwołaniu:

● powinien niezwłocznie zostać ogłoszony nabór i podany do publicznej informacji,

● termin na składanie aplikacji na stanowisko nie może być krótszy niż 10 dni,

● rozmowę z kandydatami przeprowadza trzyosobowy zespół,

● w toku naboru wyłania się do trzech kandydatów i przedstawia ministrowi pracy.

O stanowisko prezesa ZUS może ubiegać się kandydat, który:

● ma tytuł zawodowy magistra lub równorzędny,

● jest obywatelem polskim,

● korzysta z pełni praw publicznych,

● nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

● ma  kompetencje kierownicze,

● ma  co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,

● ma  wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Zakładu.

Organami ZUS są:

● prezes Zakładu,

● Zarząd, którego przewodniczącym jest z urzędu Prezes Zakładu,

● Rada Nadzorcza Zakładu.

b.r.

7,55 mln osób otrzymuje emerytury i renty z ZUS

11,3 mld zł miesięcznie wydaje na ten cel Zakład