Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, prawo do ubiegania się o stypendium mają uczniowie szkół publicznych i niepublicznych - także dla dorosłych - którzy nie skończyli 24 lat. Stypendium, do czasu zrealizowania planu nauki, może dostać także dziecko upośledzone, przebywające w ośrodku umożliwiającym mu edukację.

Aby dziecko dostało stypendium szkolne, dochód w rodzinie nie może przekraczać 351 zł na osobę.

Jak poinformowało PAP biuro prasowe Ministerstwa Edukacji Narodowej, w roku szkolnym 2009/2010 stypendium nie może być niższe niż 51,20 zł i wyższe niż 128 zł miesięcznie.

Stypendium szkolne nie musi być wypłacane w gotówce

Wniosek o stypendium szkolne musi złożyć w gminie rodzic lub opiekun prawny dziecka. Powinien przedstawić trudną sytuację finansową rodziny, np. fakt, że rodzice stracili pracę, rozwiedli się, ktoś w rodzinie przewlekle zachorował. Do wniosku należy dołączyć dokumenty, które potwierdzają opisaną sytuację. Konieczna jest też opinia dyrektora szkoły, do której uczęszcza dziecko. Rodzice, którzy pracują, muszą dołączyć do wniosku zaświadczenia o zarobkach, także tych z pracy dorywczej, np. wykonywanej na zlecenie.

Jak wyjaśniło biuro prasowe MEN, stypendium szkolne nie musi być wypłacane w gotówce. Gmina może np. pokryć koszty dodatkowych zajęć czy dojazdu dziecka do szkoły, zwrócić pieniądze za podręczniki.

Stypendium nie dostaną dzieci przebywające w rodzinach zastępczych, placówkach wychowawczo-opiekuńczych czy innych zapewniających dziecku całodzienną opiekę i wyżywienie.

Wysokość stypendium za naukę ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i szkolnej komisji stypendialnej

Jak poinformowało MEN, poza stypendiami szkolnymi pomoc finansowa dla uczących się dzieci może być udzielana w formie zasiłku szkolnego lub stypendiów za wyniki w nauce.

Zasiłek nie może jednorazowo przekroczyć 320 zł i jest wypłacany w przypadku zdarzeń losowych takich jak np. śmierć czy przewlekła choroba w rodzinie dziecka.

Wysokość stypendium za naukę ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i szkolnej komisji stypendialnej.