Czy możliwa jest umowa z datą wsteczną

Nie mogę być ubezpieczony jako członek rodziny, dlatego chcę podpisać umowę z NFZ. Czy umowę dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego można zawrzeć z datą wsteczną, opłacając jednocześnie składki wraz z odsetkami za zwłokę? Czy rozwiązanie takiej umowy jest możliwe z datą wsteczną?

Nie

Zarówno zawarcie, jak i rozwiązanie umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego nie jest możliwe z datą wsteczną. Umowa z NFZ jest zawierana na czas nieokreślony. Można ją rozwiązać poprzez pisemne poinformowanie Funduszu o rezygnacji z ubezpieczenia zdrowotnego. Warto też wiedzieć, że dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne ustaje po upływie miesiąca nieprzerwanej zaległości w opłacaniu składek oraz gdy osoba do niego przystępująca zostanie objęta obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, np. rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej czy też zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę.

PODSTAWA PRAWNA

● Art. 68 ust. 5 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

Czy można ubezpieczyć członka rodziny

Czy umowa zlecenia wyklucza umowę z NFZ

Czy opłata zależy od przerwy w ubezpieczeniu

Czy składka zdrowotna jest miesięczna

Czy dłużnik natychmiast traci uprawnienia

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej: Jak ubezpieczyć się dobrowolnie w Narodowym Funduszu Zdrowia.