Zmiana prawa Rząd przyjął projekt zmiany ustawy o służbie zastępczej, skracającej wykonywanie służby do 15 miesięcy.

W projekcie nowelizacji proponuje się również zmianę zasad współpracy między marszałkami województwa a wojskowymi komendantami uzupełnień. Zmienią się również prawa i obowiązki podmiotów zatrudniających osoby odbywające służbę zastępczą.

Decyzje w sprawie kierowania do odbycia tej służby będzie podejmować pięcioosobowa komisja wojewódzka powoływana przez marszałka. W jej skład wejdą trzy osoby posiadające wiedzę z religioznawstwa i etyki oraz co najmniej jedna osoba z wykształceniem prawniczym. Poborowy, którego wniosek o służbę zastępczą zostanie odrzucony, będzie mógł wystąpić z kolejnym wnioskiem nie wcześniej niż po sześciu miesiącach od dnia uprawomocnienia się rozstrzygnięcia.

Zniesiono ograniczenie wieku przy udzielaniu odroczeń dla poborowych kontynuujących kształcenie.

Zgodnie z projektem, pracodawca będzie musiał zapewnić poborowemu bezpłatny przejazd w obie strony do miejsca odbywania służby zastępczej. Będzie również wypłacać mu co miesiąc 640 zł. O jego zwrot będzie mógł wystąpić do marszałka w terminie trzech miesięcy od dnia wypłaty. Po przekroczeniu tego terminu pracodawca utraci prawo do zwrotu świadczenia.

Wojskowi komendanci uzupełnień będą przekazywać marszałkom województw informacje o zmianie miejsca zamieszkania poborowego ubiegającego się o służbę zastępczą oraz o zaprzestaniu nauki przez osoby w wieku poborowym. Z kolei marszałkowie będą informować stronę wojskową o odbyciu przez poborowego służby zastępczej.

Agnieszka Rosa

agnieszka.rosa@infor.pl