Z treści przepisu art. 39 ust. 9 ustawy o związkach zawodowych wynika, iż pracownicy pełniący z wyboru funkcję związkową poza zakładem pracy objęci są szczególną ochroną stosunku pracy w okresie korzystania z urlopu bezpłatnego bądź zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy oraz przez rok po upływie tych okresów. Z kolei art. 25 ustawy, będący przepisem podstawowym w zakresie uprawnień dotyczących zwolnień o pracy, przewiduje dla tej kategorii pracowników prawo do urlopu bezpłatnego oraz prawo do zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonania doraźnej czynności wynikającej z funkcji związkowej poza zakładem pracy. Zestawiając oba te przepisy, niejasne staje się, w jakich okresach nieświadczenia pracy pracownik korzysta ze szczególnej ochrony stosunku pracy.

Z analizy treści powyższych regulacji wynika, że ochrona przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem stosunku pracy nie może dotyczyć okresu korzystania ze zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, przewidzianego art. 31 ust. 1 ustawy, albowiem takie uprawnienie nie przysługuje działaczom ponadzakładowych organizacji związkowych, a jedynie działaczom struktur zakładowych. W konsekwencji należy stwierdzić, że wymienione w art. 32 ust. 9 ustawy, obok urlopu bezpłatnego, zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy to nic innego, jak zwolnienie od pracy zawodowej do dokonania doraźnej czynności, o którym mowa w art. 25 ust. 2 ustawy. Odmienny pogląd prowadziłby do wniosku, iż przepis odnosi się do instytucji, która nie ma zastosowania do kręgu osób objętych jego dyspozycją, co przeczyłoby założeniu o racjonalności ustawodawcy (por. wyrok Sądu Najwyższego z 18 maja 2007 r., I PKN 275/06).

Podsumowując: stosunek pracy pracownika pełniącego z wyboru funkcję związkową poza zakładową organizacją związkową podlega szczególnej ochronie zarówno w okresie urlopu bezpłatnego udzielonego dla wykonywania tej funkcji, jak i w okresie wykonywania doraźnych czynności związanych z tą funkcją.