Tak

O ukaraniu pracownika karą porządkową jest notatka w jego aktach osobowych, gdyż pracodawca składa do akt odpis zawiadomienia o ukaraniu. Nie jest to jednak ślad trwały. Karę uważa się bowiem za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa z akt osobowych pracownika po roku nienagannej pracy. Przez nienaganność pracy należy rozumieć nieukaranie pracownika w ciągu roku karą porządkową. Wyjaśnić trzeba, że pracodawca może z własnej inicjatywy lub na wniosek reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej uznać karę za niebyłą przed upływem powyższego terminu.

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 113 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).