Takie propozycje przedstawili na środowej konferencji prasowej w Sejmie członkowie komisji edukacji, posłowie Platformy - Joanna Fabisiak, Andrzej Smirnow i Piotr Waśko. Jak poinformowali, propozycje są związane z wynikami kontroli gospodarowania majątkiem PAN dokonanej przez Najwyższą Izbę Kontroli.

Według posłów z komisji edukacji, kontrola NIK wykazała, że PAN ma nieuporządkowany stan majątkowy i zarządza nim w sposób niegospodarny - co nie pozwala na osiąganie odpowiednich do posiadanego majątku korzyści finansowych i przeznaczania ich na rozwój nauki.

Według przekazanych dziennikarzom danych, na ponad 9 tys. hektarów pozostających w gestii PAN, zbędnych jest blisko 500 ha, na 1744 budynków (z wyłączeniem lokali mieszkalnych), zbędne są 124 budynki, a 926 lokali mieszkalnych - jest zbędnych Akademii do prowadzenia działalności statutowej.

Posłowie poinformowali też, że Komisja Edukacji uznała za konieczne, aby Akademia w trybie pilnym wdrożyła zalecenia NIK, dotyczące m.in.: przyspieszenia prac nad inwentaryzacją majątku trwałego PAN, ustalenia faktycznych potrzeb lokalowych jednostek PAN oraz sprzedaży - a jeśli to niemożliwe - przekazania na rzecz Skarbu Państwa, majątku zbędnego, lub wykorzystywanego niezgodnie ze statutowym przeznaczeniem.

Komisja chce też, aby został zmieniony sposób gospodarowania majątkiem Akademii, tak aby respektowane były podstawowe zasady zarządzania mieniem publicznym: celowości, rzetelności, oszczędności i gospodarności.