Nie

W przedstawionej sytuacji kara upomnienia nie została skutecznie nałożona, a zachowanie pracodawcy wskazuje, że miał on tylko zamiar ukarania. Skuteczne nałożenie kary następuje dopiero po zakończeniu postępowania, które składa się z trzech etapów. Etap pierwszy to wysłuchanie pracownika przed nałożeniem kary. Etap drugi to podjęcie decyzji przez pracodawcę o zastosowaniu kary, a etap trzeci - zawiadomienie pracownika na piśmie o zastosowanej karze.

W analizowanej sytuacji postępowanie zakończyło się na drugim etapie, a upłynął już termin przedawnienia karalności - upłynęły już dwa tygodnie od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego. Oznacza to, że kara nie została nałożona i pracodawca nie może jej już zastosować.

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 109, 110 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).