Do roszczenia o wynagrodzenie za pracę z tytułu zastosowania błędnego okresu wypowiedzenia (art. 49 k.p.) znajduje zastosowanie termin przedawnienia z art. 291 par. 1 k.p. Termin dochodzenia roszczeń ustanowiony w art. 264 par. 1 k.p. dotyczy wyłącznie roszczeń o uznanie wypowiedzenia za skuteczne lub o przywrócenie do pracy czy odszkodowanie, o jakim mowa w art. 45 par. 1 k.p. Termin ten nie odnosi się natomiast do innych roszczeń, choćby wynikających z naruszenia przepisów prawa dotyczących wypowiadania umów o pracę (wyrok SN z 2 października 1990 r., I PR 273/90, OSP 1991/ 7/167).

EWA DRZEWIECKA

specjalista z zakresu prawa pracy

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 49, art. 291 ustawy z 26 czerwca 1976 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).