Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3–6 lat. Jest ono realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być równocześnie odroczony do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 10 lat.

Z kolei w szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku. Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Natomiast dziecko w wieku sześciu lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. Zapewnienie warunków do spełniania tego obowiązku jest zadaniem własnym gminy. Opłaty za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzone przez gminę ustala rada gminy, a w przypadku innych przedszkoli publicznych – organy prowadzące te przedszkola. Rada gminy ustala również sieć prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. W przypadkach uzasadnionych warunkami demograficznymi i geograficznymi rada gminy może uzupełnić sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o inne formy wychowania przedszkolnego. Sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych powinna być ustalona tak, aby wszystkie dzieci sześcioletnie zamieszkałe na obszarze gminy miały możliwość spełniania nałożonego na nich obowiązku, a droga dziecka sześcioletniego z domu do najbliższego publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej nie przekraczała 3 km. Jeżeli natomiast droga dziecka sześcioletniego z domu do najbliższego publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przekracza 3 km, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka lub zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice. Na gminie spoczywa również obowiązek zapewnienia niepełnosprawnym dzieciom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego. Alternatywnym rozwiązaniem jest zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

Dodatkowo zgodnie z ustawą o systemie oświaty inne formy wychowania przedszkolnego mogą być organizowane dla dzieci w wieku 3–5 lat, w miejscu możliwie najbliższym miejsca ich zamieszkania. Nauczyciela prowadzącego zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego organizowanej przez gminę zatrudnia dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej prowadzonych przez tę gminę. Podobnie jak w przedszkolach zajęcia w innych formach wychowania przedszkolnego prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje wymagane od nauczycieli przedszkoli.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji znajdziesz informacje na temat:

Punktach przedszkolnych

Organizacji zajęć

Nadzorze gminy

Dotacjach od gminy

Wnioskach o dofinansowanie

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w Tygodniku Prawa Administracyjnego: Zespoły i punkty jako nowe formy wychowania przedszkolnego.