Wbrew rekomendacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (MRR) część firm przyznających unijne granty (tzw. operatorów) nie opracowała procedury, która pozwala na odwołanie się od decyzji o nieprzyznaniu dotacji. MRR chce uregulować tę kwestię w zaleceniach dla urzędów marszałkowskich i wojewódzkich urzędów pracy, czyli instytucji, które organizują konkursy na wybór operatorów.

O przyznaniu lub nieprzyznaniu grantu decyduje powołana przez operatora komisja na podstawie oceny biznesplanu osoby ubiegającej się o wsparcie. Jak ustaliła GP, zdarzały się sytuacje, że skarżący się na decyzję komisji oceny biznesplanów mogli się odwoływać tylko do operatora. MRR w swoich zaleceniach nie przesądza, w jaki sposób pośrednicy powinni zapewnić prawo do odwoływania się. Mają o tym zdecydować wojewódzkie urzędy pracy i urzędy marszałkowskie w porozumieniu z operatorami. MRR podkreśla jednak, że musi być zachowana zasada bezstronności.

– Dla nas najważniejszą sprawą jest to, aby powtórna ocena biznesplanu była dokonywana przez inne osoby niż te, które oceniały go pierwotnie. Jest taka możliwość, aby w skład komisji rozpatrującej odwołania wchodziły osoby niezależne od operatora, np. przedstawiciele urzędu marszałkowskiego lub WUP – mówi Dorota Bortnowska, wicedyrektor Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w MRR.

W zaleceniach MRR wskazuje też na to, że odpowiedź na skargę musi być udzielona w formie pisemnej. Termin rozpatrzenia odwołania nie może być zaś dłuższy niż pięć dni od wpłynięcia skargi. Dotychczas w tej sprawie była duża dowolność. Niektórzy operatorzy za rozparzenie skargi uznawali odbycie telefonicznej rozmowy z osobą skarżącą się na nieprzyznanie dotacji.

Zgodnie z zaleceniami MRR w umowach zawieranych przez urzędy marszałkowskie i WUP z firmami operatorami będzie się też musiał znaleźć zapis, który umożliwi rozwiązanie umowy, gdy zostaną naruszone zasady rzetelności i bezstronności

Zalecenia MRR są obecnie konsultowane ze wszystkimi instytucjami organizującymi konkursy na wybór operatorów. Zaczną obowiązywać w połowie września.

400 mln euro w latach 2007–2013 jest dostępnych na założenie firmy w PO KL