W Polskiej Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) powstał Fundusz Grantów na Inicjatywy wspierające rozwój przedsiębiorczości. PARP podpisała umowę w tej sprawie z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej. Do podziału jest 30 mln zł. O granty będą mogły się ubiegać instytucje świadczące usługi na rzecz przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Wsparcie będzie przyznawane w drodze konkursowej wyłącznie partnerstwom, obejmującym trzy grupy podmiotów: instytucje otoczenia biznesu, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje reprezentujące partnerów społecznych.

Z funduszu będą finansowane projekty, które przewidują m.in. wprowadzenie nowych form i zakresów usług doradczych, informacyjnych i szkoleniowych, promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości. Projekty mogą przewidywać transfer najlepszych rozwiązań z poziomu lokalnego i regionalnego na poziom ponadregionalny lub krajowy.

PARP dokona podziału grantów w trzech edycjach konkursu. Przewiduje się udzielenie wsparcia dla ok. 30 inicjatyw o maksymalnej wartości 1 mln zł. Pierwszy konkurs zostanie ogłoszony w I kwartale 2010 roku. Fundusz grantów na inicjatywy będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.