Emeryci i renciści, którzy jeszcze nie osiągnęli ustawowego wieku emerytalnego (kobiety do 60 lat, mężczyźni do 65 lat), będą mogli od września dorobić mniej niż w poprzednich trzech miesiącach, bez groźby zawieszenia lub obniżenia ich świadczeń.

Jak wynika z komunikatu prezesa ZUS, od 1 września 2009 r. zmniejszyła się bowiem kwota przychodu, powyżej której ich świadczenia będą zawieszane. Do końca sierpnia 2009 r. wynosiła ona 4141,30 zł, a od września – 4006,00 zł.

Świadczenia te będą natomiast obniżane, jeśli osoby je otrzymujące uzyskają przychód wyższy niż 2157,10 zł (dotychczas 2230,00 zł). Kwoty graniczne, których przekroczenie powoduje zawieszenie albo obniżenie świadczeń, odpowiadają odpowiednio 130 proc. i 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale 2009 r.

Niższe świadczenia

Emerytura i renta z tytułu niezdolności do pracy będą zmniejszone, jeśli przychód osoby otrzymującej te świadczenia przekroczy 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, ale będzie niższy niż 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Świadczenia zostaną zmniejszone o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia ustalaną przy kolejnych waloryzacjach. Od 1 marca 2009 r. emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy mogą być zmniejszone nie więcej niż o 467,09 zł, a renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy o 350,34 zł.

Bez waloryzacji

Osoby, które otrzymują rentę socjalną, będą mogły dorobić mniej niż dotychczas. Renta zostanie im zawieszona, jeśli uzyskają kwotę przychodu odpowiadającej 30 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (liczona od płacy za II kwartał 2009 r.). Od 1 września do 30 listopada 2009 r. wynosi ona 924,50 zł (dotychczas 955,70 zł).

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego nie podlega waloryzacji w IV kwartale 2009 r. Dlatego że wskaźnik waloryzacji obliczony jako stosunek przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego do celów emerytalnych w II kwartale 2009 r. do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2008 r. nie przekracza 100 proc. (wynosi 99,5 proc.).

ZUS podał także, że kwota zasiłku pogrzebowego wypłacana od 1 września do 30 listopada roku 2009 r. będzie niższa niż w poprzednich trzech miesiącach i wyniesie 6162,96 zł.