Od dziś zmieniają się zasady przeprowadzania egzaminów maturalnych. Maturzyści będą musieli zdawać obowiązkowe egzaminy pisemne z języka polskiego, nowożytnego języka obcego, matematyki (oraz języka mniejszości narodowej, jeśli ukończyli szkołę lub klasę z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej). Język polski i język obcy trzeba będzie też zaliczyć ustnie. Tak wynika z rozporządzenia z 25 września 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 178, poz. 1097).

Przewiduje ono, że uczniowie przystępujący do matur nie będą musieli zdawać obowiązkowego egzaminu z wybranego przedmiotu (np. biologii czy historii). Będzie im jednak przysługiwało prawo do zdawania jednego, dwóch lub trzech przedmiotów dodatkowych.

Rząd zapowiedział jednak kolejne zmiany w zasadach egzaminowania uczniów.

– Uczniów, którzy od września rozpoczną naukę w szkole podstawowej i gimnazjum, będzie obowiązywała nowa podstawa programowa i nowe wymagania, w związku z tym ich nauka musi się zakończyć zupełnie nowymi egzaminami – tłumaczy Katarzyna Hall, minister edukacji narodowej.

Podkreśla, że świadectwo dojrzałości otrzymają ci uczniowie, którzy zaliczą na określonym poziomie trzy egzaminy o wymaganiach podstawowych: z języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego. Będą musieli zdawać egzamin pisemny na poziomie rozszerzonym z co najmniej dwóch przedmiotów spośród trzech (język polski, język obcy, matematyka).

Z kolei egzamin po szkole podstawowej będzie się składał ze sprawdzianu poznawczego oraz z języka obcego.

– Będzie on obejmował testy polonistyczne i matematyczne – mówi Katarzyna Hall.