Do podstawy wymiaru zasiłku i wynagrodzenia chorobowego nie będą wliczane te składniki wynagrodzenia (np. premie, dodatki stażowe), do których pracownik zachowuje prawo w czasie ich pobierania zgodnie z postanowieniami układów zbiorowych lub przepisami o wynagradzaniu. Muszą one ponadto zostać mu wypłacone.

Bez dublowania

Takie rozwiązanie ma zapobiegać podwójnemu wypłaceniu danego składnika wynagrodzenia w okresie niezdolności do pracy – raz jako składnik wynagrodzenia, do którego pracownik zachował prawo, i drugi raz jako część wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego. Tak wynika z uchwalonej przez Sejm nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Ma ona wejść w życie w ciągu 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. W tym tygodniu nowelizacja trafi do Senatu. Jeżeli nie zostaną do niej zgłoszone żadne poprawki, to zostanie przekazana do podpisu prezydentowi.

Sporne wykładnie

Uchwalona ustawa realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24 czerwca 2008 r., sygn. akt SK 16/06 (Dz.U. nr 119, poz. 771). Do momentu wydania tego wyroku ZUS i firmy inaczej niż Trybunał interpretowały art. 41 ust. 1 tej ustawy. Uznawali, że uregulowania wewnętrzne pracodawcy (układ albo regulamin wynagradzania) musiały zawierać wyraźne postanowienie, że dany składnik wynagrodzenia zostanie zmniejszony, aby był on uwzględniony w podstawie wymiaru zasiłku. A w wielu firmach nie był on uwzględniany, dlatego że regulaminy nic na ten temat nie mówiły albo były niejasne. W efekcie, jak zaznaczył Trybunał, pracownik płacił wyższą, bo naliczaną od wszystkich składników wynagrodzenia składkę, a otrzymywał niższy zasiłek (wynagrodzenie). Zgodnie z ustawą podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.