Umowy o pracę zawierane w Polsce powinny być sporządzane w języku polskim. Na ostatnim posiedzeniu Sejm przyjął sprawozdanie Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o języku polskim, która trafiła już do podpisu prezydenta. Posłowie przyjęli senacką poprawkę, która nadała nowe brzmienie całej nowelizacji.

Zgodnie z nowymi przepisami możliwe będzie sporządzenie obcojęzycznych wersji umów o pracę. W takich przypadkach podstawą wykładni przepisów umowy będzie jednak wersja sporządzona w języku polskim, jeżeli pracownik jest obywatelem polskim.

Dokumenty z zakresu prawa pracy będzie można też sporządzać wyłącznie w języku obcym, ale tylko na wniosek pracownika cudzoziemca władającego tym językiem. Dodatkowo trzeba będzie go poinformować o prawie do zawarcia umowy w języku polskim.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.