Odmowa przyjęcia przez pracownika nowych warunków pracy lub płacy prowadzi do rozwiązania umowy o pracę z upływem okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o odmowie ich przyjęcia powinno być złożone przed upływem połowy okresu wypowiedzenia, o czym pracownik powinien być pouczony w piśmie pracodawcy wypowiadającym warunki pracy lub płacy. W razie braku takiego pouczenia pracownik może złożyć takie oświadczenie do końca okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków pracy lub płacy może być złożone w dowolnej formie, w tym ustnie. Artykuł 42 par. 3 k.p. nie określa bowiem ani formy, ani sposobu złożenia przez pracownika takiego oświadczenia. Dlatego w związku z art. 300 k.p. do oświadczenia tego znajdują zastosowanie ogólne reguły dotyczące składania oświadczeń woli określone w art. 60 k.c. Zgodnie z nim z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej. Brak konieczności zastosowania formy pisemnej do oświadczenia pracownika o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków pracy i płacy został potwierdzony w wyroku Sądu Najwyższego z 24 maja 2001 r. (I PKN 405/00).
Pracownik, który przyjmuje zaproponowane warunki pracy lub płacy, może albo złożyć stosowne oświadczenie w tym zakresie lub nie składać żadnego oświadczenia. Brak oświadczenia pracownika będzie równoznaczny z przyjęciem zaproponowanych warunków. Nowe warunki pracy lub płacy zaczną obowiązywać po upływie okresu wypowiedzenia.
Pracownik, który kwestionuje zasadność lub zgodność z prawem dokonanego wypowiedzenia zmieniającego, ale chce kontynuować zatrudnienie u dotychczasowego pracodawcy, może w terminie siedmiu dni wnieść odwołanie do sądu pracy. Wniesienie odwołania bez złożenia oświadczenia o odmowie przyjęcia nowych warunków powoduje, że po upływie okresu wypowiedzenia stosunek pracy jest kontynuowany na nowych warunkach. Takie odwołanie nie oznacza bowiem odmowy przyjęcia zaproponowanych nowych warunków pracy lub płacy. O ile pracownik wygra spór sądowy, pracodawca jest zobowiązany przywrócić dotychczasowe warunki pracy i płacy.
AGNIESZKA LECHMAN-FILIPIAK
radca prawny kancelaria Linklaters
Agnieszka Lechman-Filipiak, radca prawny kancelaria Linklaters / DGP