Pracodawcy zatrudniający niepełnosprawnych muszą liczyć się z tym, że regulacje dotyczące czasu pracy takich osób są bardziej restrykcyjne niż w przypadku pozostałych pracowników. Pracownicy niepełnosprawni pracują w krótszym dobowym i tygodniowym wymiarze czasu pracy oraz – co do zasady – nie można zlecać im pracy w godzinach nadliczbowych.
Czas pracy osób niepełnosprawnych został uregulowany w ustawie z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwanej dalej ustawą o rehabilitacji. W sprawach nieuregulowanych tą ustawą zastosowanie mają przepisy kodeksu pracy (art. 5 k.p.).

Status osoby niepełnosprawnej

Ustawa o rehabilitacji dotyczy osób, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem o:
● zakwalifikowaniu przez organy orzekające (czyli zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (znacznego, umiarkowanego bądź lekkiego) lub
● niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem przez daną osobę 16. roku życia, bądź
● całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej: Wymiar czasu pracy niepełnosprawnych pracowników jest ograniczony