Pod wpływem informacji przekazanej przez pracodawcę o zamiarze jednostronnego rozwiązania umowy o pracę pracownik niejednokrotnie zgadza się (składa ofertę) na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Czy pracownik może uchylić się od skutków prawnych swojego oświadczenia, powołując się na groźbę ze strony pracodawcy?
Artykuł 87 kodeksu cywilnego pozwalający na uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem groźby, wymaga, aby groźba była bezprawna. Przyjmuje się, iż bezprawność oznacza zachowanie, które pozostaje w sprzeczności z przepisami prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Często pracownicy powołują się na zarzut groźby bezprawnej, jaką jest w ich przekonaniu zagrożenie utratą pracy.
W przypadku przekazania przez pracodawcę pracownikowi informacji o zamiarze jednostronnego rozwiązania z nim stosunku pracy, pracownik zyskuje możliwość uchylenia się na podstawie art. 87 k.c. w zw. z art. 300 k.p. od skutków prawnych swojego oświadczenia woli, jeśli po stronie pracodawcy istniał wyraźny zamiar i rzeczywisty cel skłonienia pracownika wbrew jego chęci (poprzez tę informację i określony sposób jej prezentacji) do wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron. Tylko w takich szczególnych okolicznościach zachowanie pracodawcy może zostać uznane za naruszające zasady współżycia społecznego (zob. wyrok SN z 22 stycznia 2004 r., I PK 199/03, OSNP 2004, z. 22, poz. 384).