Firmom, które ubiegały się w marcowym konkursie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) o dotacje na szkolenia, ale z powodu braku środków ich nie otrzymały i są na liście rezerwowej, nie przysługuje prawo do odwołań. Ich sytuacji nie zmieniła najnowsza nowelizacja zasad wyboru projektów w zakresie procedury odwoławczej w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, którą Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) ogłosiło 24 sierpnia. Przyznaje ona przedsiębiorcom, których projekty konkursowe zostały wysoko ocenione, lecz znalazły się minimalnie poniżej premiowanego progu punktowego, prawo do skorzystania z procedury odwoławczej. Nowe zasady będą jednak obowiązywały dopiero w konkursach ogłaszanych po 15 września 2009 r.

Lista rezerwowa

Kilka firm z listy rezerwowej PARP zapowiada, że odwołają się do Rzecznika Praw Obywatelskich, ponieważ PARP nie chce uwzględnić ich protestów. Przedsiębiorcy powołują się na zapis art. 30b ust. 2 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, który stanowi, że system realizacji programu operacyjnego musi uwzględniać co najmniej jeden środek odwoławczy przysługujący wnioskodawcy w trakcie ubiegania się o dofinansowanie.

– MRR odmawia prawa do odwołań dla firm z listy rezerwowej na podstawie wytycznych, czyli dokumentu, który nie stanowi prawa powszechnie obowiązującego. Wytyczne były niezgodne z ustawą, co przyznało MRR, zmieniając je – mówi Magdalena Burnat-Mikosz, partner w firmie Deloitte Doradztwo Podatkowe.

Jej zdaniem nie można odmówić prawa do odwołania firmom, które składały wnioski, kiedy obowiązywały stare wytyczne, ponieważ podstawą do wniesienia odwołania jest ustawa wiążąca dla MRR, PARP i przedsiębiorców.