Rodzice znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej mogą starać się o zwrot kosztów zakupu podręczników, a także jednorazową pomoc z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Gminy wypłacają również dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.
W rozpoczynającym się roku szkolnym dofinansowanie zakupu podręczników przysługuje po raz pierwszy uczniom I klasy gimnazjum, a także jak zwykle uczniom klas I–III szkół podstawowych. Prawo do dofinansowania straciły dzieci rozpoczynające naukę w zerówce.

Pomoc w zakupie książek

Tak jak w ubiegłych latach o przyznaniu dofinansowania w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2009 roku – Wyprawka szkolna decyduje kryterium dochodowe. Pomoc przysługuje uczniom, w których rodzinie dochód na jednego członka nie przekracza 351 zł netto miesięcznie. Po raz pierwszy jednak pomoc może być udzielona także uczniom niespełniającym kryterium dochodowego, pod warunkiem że pochodzą z rodziny dotkniętej klęską żywiołową, ekologiczną, zdarzeniem losowym lub w której występuje m.in:
● ubóstwo;
● sieroctwo
● bezdomność;
● bezrobocie;
● niepełnosprawność;
● długotrwała lub ciężka choroba;
● przemoc;
● potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
● bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
● nieumiejętność przystosowania do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze;
● trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
● alkoholizm lub narkomania.
Liczba uczniów niespełniających kryterium dochodowego, a otrzymujących wsparcie, w danej gminie nie może przekroczyć 10 proc. ogólnej liczby uczniów, którym pomoc może być udzielana. Według szacunku rządu dodatkowym wsparciem objętych zostanie nieco ponad 160 tys. uczniów.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej: Kto może liczyć na dofinansowanie wyprawki szkolnej dziecka.