Wczoraj rząd przyjął projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany ZUS. Wejdzie ono w życie od 1 stycznia 2010 r.

Rozporządzenie uzupełnia obecnie obowiązujące przepisy dotyczące kolejności zaliczania składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne lub na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) o regulacje określające, w jakiej kolejności pokrywane będą należności z tytułu składek na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP). Będą one regulowane po opłaceniu składek na ubezpieczenie społeczne.

Projekt reguluje także kolejność zaliczania nadpłaconych składek do FEP. Nadwyżka składek (po opłaceniu bieżących należności) zostanie przeznaczona na pokrycie zaległych składek do Funduszu Emerytur Pomostowych, począwszy od zobowiązań o najwcześniejszym terminie płatności.

– Jeśli po dokonaniu tego rozliczenia nadal będą nadpłacone składki do Funduszu, to zostaną one przeznaczone (w kolejności) na fundusz emerytalny i OFE, rentowy, chorobowy i wypadkowy – mówi Paweł Pelc, ekspert ubezpieczeniowy.

Dopiero potem (z kwoty pozostałej po tym rozliczeniu) pokrywa się należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne i na samym końcu należności na FP i FGŚP.

Projektowana nowelizacja określa też kolejność zaliczania nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne. Należności na przyszłe emerytury pomostowe będą zaspokajane po wcześniejszym opłaceniu składek na fundusz emerytalny i OFE, fundusz rentowy, chorobowy i wypadkowy.