Stypendium socjalne mogą otrzymać uczniowie zarówno szkół publicznych, jak i prywatnych, jeśli dochód na jedną osobę w ich rodzinie nie przekracza 351 zł. Zdolni uczniowie mogą starać się także o stypendium za wyniki w nauce lub sporcie. Natomiast dla rodzin znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego przewidziany jest zasiłek szkolny.
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty uczniowie wszystkich typów szkół, zarówno publicznych, jak i prywatnych, mają prawo do dwóch podstawowych form pomocy: socjalnej (stypendium szkolne i zasiłek szkolny) oraz motywacyjnej (stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe). Stypendium socjalne i zasiłek przyznaje w drodze decyzji administracyjnej wójt, burmistrz, prezydent. Fundusze na ich wypłatę gminy otrzymują z budżetu państwa. Z kolei stypendia naukowe lub sportowe wypłacane są z budżetu gminy, a przyznaje je dyrektor szkoły.

Jak starać się o wypłatę stypendium socjalnego

To, gdzie należy ubiegać się o pomoc, wzór wniosku oraz sposób i formę wypłacania stypendium ustala rada gminy w gminnym regulaminie przyznawania pomocy materialnej. Pewne ogólne zasady określa jednak ustawa o systemie oświaty.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, w którego rodzinie miesięczny dochód na osobę wynosi mniej niż 351 zł, liczony według zasad zawartych w ustawie o pomocy społecznej. Zgodnie z nią za dochód uważa się sumę wszystkich miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej: Kto może liczyć na stypendium socjalne, naukowe i unijne.W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Jak prawidłowo wypełnić wniosek i gdzie go złożyć- Kiedy uczeń ma prawo do zasiłku szkolnego- Komu przysługuje stypendium za wyniki w nauce- Kto może otrzymać stypendium ministra edukacji narodowej- Jak starać się o wypłatę stypendium unijnego