Regulacja ta ma zastosowanie wówczas, gdy zaistnieje konieczność rozwiązania stosunków pracy z grupą pracowników w określonym przedziale czasowym, a ponadto powodem rozwiązania stosunków pracy są przyczyny niedotyczące pracowników.

Ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników ma zastosowanie przede wszystkim do zwolnień większej liczby pracowników (tzw. zwolnienia grupowe). Może również dotyczyć zwolnień mniej licznych (nawet jednego pracownika), tzw. zwolnień indywidualnych.

Konsultacja z zakładowymi organizacjami związkowymi

W ustawie dla zwolnień grupowych wprowadzono specjalny tryb informacyjno-konsultacyjny. Ma on przede wszystkim za zadanie ochronę interesów pracowników. Zachowanie tej procedury jest konieczne, jeśli pracodawca nie chce narazić się na zarzut niezgodności wypowiedzeń z prawem w rozumieniu art. 45 par. 1 k.p.

Pracodawca ma obowiązek skonsultowania zamiaru przeprowadzenia grupowego zwolnienia z działającymi u niego zakładowymi organizacjami związkowymi.

Pamiętać trzeba, że nie każdej organizacji przysługują uprawnienia zakładowej organizacji związkowej. W myśl bowiem z art. 251 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych uprawnienia te przysługują organizacji zrzeszającej co najmniej dziesięciu członków będących:

● pracownikami lub osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą u pracodawcy objętego działaniem tej organizacji, albo

● funkcjonariuszami np. Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej, pełniącymi służbę w jednostce objętej działaniem tej organizacji.

Organizacje związkowe niespełniające tych kryteriów (zrzeszające mniej niż dziesięciu członków będących pracownikami, wykonawcami lub funkcjonariuszami) pozbawione są uprawnień, jakie przepisy przewidują dla związków zawodowych działających na szczeblu zakładowym, zarówno w zakresie prawa do rokowań, jak i w zakresie zajmowania stanowiska w indywidualnych sprawach ze stosunku pracy.

Zakładowa organizacja związkowa zobowiązana jest co kwartał przedkładać pracodawcy informację o łącznej liczbie członków tej organizacji, w tym o liczbie pracowników, wykonawców i funkcjonariuszy (art. 251 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych). Niewypełnienie tego obowiązku nie powoduje samo w sobie utraty ustawowych uprawnień przez organizację związkową. Brak jest bowiem w ustawie regulacji w tym zakresie, a decydować powinna rzeczywista liczba członków, a nie sama informacja. Osoby kierujące związkiem mogą natomiast (w przypadku uporczywego uchylania się od tego obowiązku lub zawyżania liczby członków) ponosić w tym zakresie odpowiedzialność karną na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej: Pracodawca musi skonsultować zamiar przeprowadzenia grupowego zwolnienia z zakładowymi organizacjami związkowymi.
W pełnej wersji artykułu dowiesz się o:

- Przedmiocie konsultacji
- Przekazaniu informacji powiatowemu urzędowi pracy
- Porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi
- Wydaniu regulaminu
- Zawiadomieniu powiatowego urzędu pracy
- Obowiązujących terminach
- Zwolnieniach indywidualnych
- Koniecznej konsultacji kodeksowej
- Formie, treści i terminie konsultacji